Social Media Planner

Privacybeleid

Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe de persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") die u verstrekt op de website socialmediaplanner.be ("Website" of "Dienst") en alle gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk , "Services") wordt verzameld, beschermd en gebruikt. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Dit beleid is een juridisch bindende overeenkomst tussen u ("gebruiker", "u" of "uw") en deze websitebeheerder ("beheerder", "wij", "ons" of "onze"). Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website en diensten, erkent u dat u de voorwaarden van dit beleid hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of op individuen die we niet in dienst hebben of beheren.

Automatische verzameling van informatie

Wanneer u de website opent, registreren onze servers automatisch informatie die uw browser verzendt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, browsertype en -versie, besturingssysteemtype en -versie, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar de website en services kwam, pagina's van de website en services die u bezoekt, de tijd die op die pagina's wordt doorgebracht, informatie die u zoekt op de website, toegangstijden en -datums en andere statistieken.

De automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie vast te stellen over het gebruik en verkeer van de website en services. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd op een manier die een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

Verzameling van persoonlijke informatie

U kunt de website en services openen en gebruiken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder informatie vrij te geven waarmee iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter een aantal van de functies op de website wilt gebruiken, kan u worden gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres). We ontvangen en slaan alle informatie op die u ons willens en wetens verstrekt wanneer u een account aanmaakt, inhoud publiceert of online formulieren op de website invult. Indien nodig kan deze informatie het volgende bevatten:

 • Persoonlijke gegevens zoals naam, land van verblijf, etc.
 • Contactinformatie zoals e-mailadres, adres, etc.
 • Accountgegevens zoals gebruikersnaam, unieke gebruikers-ID, wachtwoord, etc.
 • Al het andere materiaal dat u ons graag verstrekt, zoals content, afbeeldingen, feedback, gegevens van klanten, gegevens van abbonees, enz.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Om de website en services voor u beschikbaar te maken of om aan een wettelijke verplichting te voldoen, moeten we bepaalde persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Als u de door ons gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren. Alle informatie die we van u verzamelen, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Maak en beheer gebruikersaccounts
 • Reageer op vragen en bied ondersteuning
 • Beschermen tegen misbruik en kwaadwillende gebruikers
 • Reageer op juridische verzoeken en voorkom schade
 • Beheer en beheer de website en services Het verwerken van uw persoonlijke gegevens hangt af van hoe u omgaat met de website en diensten, waar u zich in de wereld bevindt en of een van de volgende situaties van toepassing is: (i) u heeft uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonlijke informatie onderworpen is aan de California Consumer Privacy Act of de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) het verstrekken van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u onderworpen bent; (iv) de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is toegekend; (v) verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

Houd er rekening mee dat we volgens sommige wetgevingen informatie mogen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (door u af te melden), zonder dat u hoeft te vertrouwen op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen hieronder. In elk geval zullen we graag de specifieke rechtsgrondslag verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonlijke informatie een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

Informatie beheren

U kunt bepaalde persoonlijke informatie die we over u hebben, verwijderen. De persoonlijke informatie die u kunt verwijderen, kan veranderen naarmate de website en services veranderen. Wanneer u persoonlijke informatie verwijdert, kunnen we echter een kopie van de niet-herziene persoonlijke informatie in onze administratie bewaren voor de duur die nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen jegens onze gelieerde ondernemingen en partners, en voor de doeleinden die hieronder worden beschreven. Als u uw persoonlijke gegevens wilt verwijderen of uw account permanent wilt verwijderen, kunt u dit doen op de instellingenpagina van uw account op de website.

Vrijgeven van informatie

Afhankelijk van de gevraagde Services of indien nodig om een transactie te voltooien of een service te verlenen die u hebt aangevraagd, kunnen we uw informatie met uw toestemming delen met onze vertrouwde derde partijen die met ons samenwerken, alle andere gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen waarop we vertrouwen om te helpen bij de werking van de website en services die voor u beschikbaar zijn. We delen geen persoonlijke informatie met niet-gelieerde derde partijen. Deze serviceproviders zijn niet geautoriseerd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve indien nodig om namens ons services te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We kunnen uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden alleen delen met derden van wie het privacybeleid in overeenstemming is met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot persoonlijke informatie. Deze derden krijgen persoonlijke informatie die ze alleen nodig hebben om hun aangewezen functies uit te voeren, en we geven hen geen toestemming om persoonlijke informatie te gebruiken of vrij te geven voor hun eigen marketing- of andere doeleinden.

We zullen alle persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een vergelijkbare juridische procedure, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, bescherm uw veiligheid of de veiligheid van anderen, fraude onderzoeken of reageren op een verzoek van de overheid.

Bewaring van informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet. We kunnen alle geaggregeerde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van uw persoonlijke gegevens of deze bevatten nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, wordt persoonlijke informatie verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Overdracht van informatie

Afhankelijk van uw locatie kunnen gegevensoverdrachten de overdracht en opslag van uw informatie in een ander land dan het uwe met zich meebrengen. U hebt recht op informatie over de rechtsgrondslag van informatieoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of die is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen door ons om uw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer informatie vinden door de relevante secties van dit beleid te raadplegen of contact met ons opnemen met behulp van de informatie in het contactgedeelte.

De rechten van gebruikers

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw informatie die door ons wordt verwerkt. In het bijzonder heeft u het recht om het volgende te doen: (i) u heeft het recht om uw toestemming in te trekken als u eerder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw informatie; (ii) u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming; (iii) u hebt het recht om te vernemen of informatie door ons wordt verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u hebt het recht om de juistheid van uw informatie te verifiëren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren; (v) u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van uw gegevens te beperken, in welk geval wij uw gegevens voor geen enkel ander doel zullen verwerken dan deze op te slaan; (vi) u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, het wissen van uw persoonlijke gegevens van ons te verkrijgen; (vii) u hebt het recht om uw informatie te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering naar een andere controller te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw informatie op geautomatiseerde wijze wordt verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer persoonlijke informatie wordt verwerkt voor het algemeen belang, bij de uitoefening van een officiële autoriteit die aan ons is toegekend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een grond te verstrekken die verband houdt met uw specifieke situatie om de bezwaar.

Gegevensbeschermingsrechten onder AVG

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten en de Operator streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken. Als u wilt weten welke persoonlijke informatie we over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen wordt verwijderd, neem dan contact met ons op. In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie die we opslaan en u hebt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie.
 • U hebt het recht om te verzoeken dat wij persoonlijke informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om ons te verzoeken om de persoonlijke informatie waarvan u denkt dat deze onvolledig is, aan te vullen.
 • U hebt het recht om te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wissen onder bepaalde voorwaarden van dit beleid.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • U hebt het recht om beperkingen aan te vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt, kunnen we deze opslaan, maar niet verder verwerken.
 • U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die we over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken als de Operator op uw toestemming vertrouwde om uw persoonlijke gegevens te verwerken.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen

Alle verzoeken om uw rechten uit te oefenen, kunnen aan de Operator worden gericht via de contactgegevens in dit document. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten waarmee wij kunnen verifiëren dat u de persoon bent die u beweert te zijn of dat u de gemachtigde vertegenwoordiger bent van een dergelijke persoon. U moet voldoende details opnemen om ons in staat te stellen het verzoek goed te begrijpen en erop te reageren. We kunnen niet reageren op uw verzoek of u persoonlijke informatie verstrekken, tenzij we eerst uw identiteit of autoriteit verifiëren om een dergelijk verzoek te doen en bevestigen dat de persoonlijke informatie op u betrekking heeft.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 18 jaar. Als u jonger bent dan 18, geef dan geen persoonlijke informatie op via de website en services. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden en om dit beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie te verstrekken via de website en services zonder hun toestemming. Als u reden heeft om aan te nemen dat een kind jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt via de website en services, neem dan contact met ons op. U moet ook ten minste 16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouder of voogd toestaan dit namens u te doen).

Cookies

De website en services gebruiken "cookies" om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op een unieke manier aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische doeleinden om de website en services te beheren. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Klik hier voor meer informatie over cookies en hoe ze werken.

Do Not Track signalen

Sommige browsers hebben een Do Not Track-functie die aan websites die u bezoekt, aangeeft dat u niet wilt dat uw online activiteit wordt bijgehouden. Volgen is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online dienst gebruiken of bezoeken terwijl ze in de loop van de tijd verschillende websites bezoeken. De website en services volgen zijn bezoekers niet in de tijd en op websites van derden. Sommige sites van derden kunnen echter uw browse-activiteiten bijhouden wanneer ze u inhoud aanbieden, waardoor ze kunnen aanpassen wat ze aan u presenteren.

Email reclame

Wij bieden elektronische nieuwsbrieven aan waarop u zich op elk moment vrijwillig kunt abonneren. We doen er alles aan om uw e-mailadres vertrouwelijk te houden en zullen uw e-mailadres niet aan derden bekendmaken, behalve zoals toegestaan in het gedeelte over informatiegebruik en -verwerking. We zullen de informatie die via e-mail wordt verzonden, onderhouden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In overeenstemming met de CAN-SPAM-wet zullen alle door ons verzonden e-mails duidelijk vermelden van wie de e-mail afkomstig is en duidelijke informatie geven over hoe u contact kunt opnemen met de afzender. U kunt ervoor kiezen om onze nieuwsbrief of marketing-e-mails niet meer te ontvangen door de instructies voor uitschrijven in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen. U blijft echter essentiële transactionele e-mails ontvangen.

Links naar andere bronnen

De website en services bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere bronnen of derden. We raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u de website en services verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke bron die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

We beveiligen de informatie die u op computerservers verstrekt in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen in een poging om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie die onder haar beheer en bewaring valt. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk worden gegarandeerd. Daarom, hoewel we ernaar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, erkent u dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen zijn op het internet die buiten onze controle liggen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en de website en services worden uitgewisseld, kunnen niet worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens kunnen ondanks alle inspanningen worden bekeken of gemanipuleerd tijdens het transport door een derde partij.

Gegevenslek

In het geval dat we ons ervan bewust worden dat de beveiliging van de website en services in gevaar is gebracht of dat de persoonlijke informatie van gebruikers is bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden we ons de het recht om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, inclusief, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek, zullen we redelijke inspanningen leveren om getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving anderszins wettelijk vereist is. Als we dat doen, plaatsen we een bericht op de website en sturen we u een e-mail.

Wijzigingen en aanpassingen

We behouden ons het recht voor om dit beleid of de voorwaarden ervan met betrekking tot de website en diensten van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en zullen u op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in de manier waarop we persoonlijke informatie behandelen. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We kunnen u ook op andere manieren naar eigen goeddunken op de hoogte stellen, zoals via de door u verstrekte contactgegevens. Elke bijgewerkte versie van dit beleid wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het herziene beleid, tenzij anders aangegeven. Als u de website en services blijft gebruiken na de ingangsdatum van het herziene beleid (of een andere handeling die op dat moment is gespecificeerd), betekent dit dat u instemt met die wijzigingen. We zullen echter niet, zonder uw toestemming, uw persoonlijke informatie gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van wat werd vermeld op het moment dat uw persoonlijke informatie werd verzameld.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door de website en services te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en services. Dit privacybeleid is gemaakt met de generator van het privacybeleid.

Contact met ons opnemen

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of als u contact met ons wilt opnemen over enige kwestie met betrekking tot individuele rechten en uw persoonlijke informatie, kunt u dit doen via het contactformulier of een e-mail sturen naar info@ socialmediaplanner.be.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2022